Yamaha Fork Tubes

Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube

Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube
Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube
Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube

Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube    Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube

Thread : 40 x 1.0.


Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube    Yamaha MT-03 660 N 2006-2008 Chrome JMP Fork Tube