Yamaha Fork Tubes

Model > 9604200

  • Yamaha Xs 650 1977/1984 Pair Tube Fork
  • Yamaha Sr 500 1978/1999 Pair Tube Fork
  • Yamaha Sr 500 1978/1999 Pair Tube Fork
  • Yamaha Xs 650 1977/1984 Pair Tube Fork
  • Yamaha Xs 650 1977/1984 Pair Tube Fork