Yamaha Fork Tubes

Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm

Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm
Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm
Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm

Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm    Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm

Fork Tube / Stanchion - Single - Slinky Glide.


Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm    Yamaha YZF R1 1000 2007 2008 Fork Tube / Stanchion 43mm x 540mm