Yamaha Fork Tubes

Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube

Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube
Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube
Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube

Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube   Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube

Thread : 37 x 1.0.


Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube   Yamaha FJ 1200 1991-1997 Chrome JMP Fork Tube